Artykuł o kwestiach stomatologicznych - O dentystach

Dodane: 17-12-2016 06:32
Artykuł o kwestiach stomatologicznych - O dentystach gabinet stomatologiczny katowice
¼enie korony zÄ™ba w zależnoÅ›ci od potrzeb, dlatego można jÄ… stosować, gdy ksztaÅ‚t zÄ™ba jest zaburzony zÅ‚amanie brzegu siecznego zÄ™ba przedniego ? licówki w takiej sytuacji sprawdzajÄ… siÄ™ lepiej i sÄ… bardziej estetyczne niż zwykÅ‚e wypeÅ‚nienia kompozytowe, gdyż w przypadku tych drugich istnieje ryzyko utraty wypeÅ‚nienia ze wzglÄ™du na duże siÅ‚y dziaÅ‚ajÄ…ce w tym miejscu zamkniÄ™cie przerw miÄ™dzy zÄ™bami (diastemy) ? dziÄ™ki licówkom można zmniejszyć, bÄ…dź caÅ‚kowicie zamknąć przerwy miÄ™dzy zÄ™bami, które czÄ™sto sÄ… przyczynÄ… dyskomfortu jaki odczuwajÄ… osoby je posiadajÄ…ce ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Lic%C3%B3wka_(stomatologia)Ósemki - ogólnieZÄ™by mÄ…droÅ›ci - nazwano tak ósemki tylko z jednego powodu. SÄ… to ostatnie zÄ™by - zarówno w kolejnoÅ›ci w żuchwie, jak i w kwestii chronologicznej. Najczęściej wyrastajÄ… miÄ™dzy siedemnastym a dwudziestym pierwszym rokiem życia. Jednak jeżeli masz już ponad 21. lat, a ósemki nie wyrosÅ‚y to wcale nie znaczy, że tego nie zrobiÄ…. Wyrzynaniu siÄ™ zÄ™bów mÄ…droÅ›ci zwykle towarzyszy ból. Ponadto ósemki nie zawsze wyrzynajÄ… siÄ™ caÅ‚kowicie, mogÄ… wychodzić pod nieprawidÅ‚owym kÄ…tem, a czasem nie pojawiajÄ… siÄ™ wcale. ZÄ™by mÄ…droÅ›ci uważa siÄ™ za narzÄ…dy szczÄ…tkowe u czÅ‚owieka. Co to znaczy? Å»e zatraciÅ‚y swojÄ… pierwotnÄ… funkcjÄ™ i w toku ewolucji powoli zanikajÄ…. PrawdÄ… jest wiÄ™c, że nie potrzebujemy zÄ™bów mÄ…droÅ›ci - sÄ… caÅ‚kowicie zbÄ™dne, można je wiÄ™c z czystym sumieniem poddać zabiegowi usuniÄ™cia. Mosty kompozytowe - rys historycznySystem mostów kompozytowych ? metoda stosowana w stomatologii, opracowana przez Cezarego Turostowskiego, przy współpracy z KatedrÄ… Ortodoncji Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Pierwsze mosty wykonane zostaÅ‚y w Katedrze Ortodoncji i Ortopedii SzczÄ™kowej Pomorskiej Akademii Medycznej w 1992 roku. PoczÄ…tkowo traktowane jako tymczasowe rozwiÄ…zanie, po siedmiu latach, w wyniku postÄ™pów badaÅ„ nad mostami uzupeÅ‚nienia te zaczÄ™to traktować jako docelowe. Mosty poczÄ…tkowo wykonywano u pacjentów leczonych ortodontyczne z wrodzonym brakiem siekaczy bocznych górnych (dwójek). W późniejszych latach zaczÄ™to uzupeÅ‚niać także inne zÄ™by, zwÅ‚aszcza przedtrzonowce. W części przypadków wzbogacano most kompozytowy o licówkÄ™ lub wydmuszkÄ™ porcelanowÄ… co spowodowaÅ‚o zwiÄ™kszenie atrakcyjnoÅ›ci mostu. Z czasem metoda ta znalazÅ‚a także pozytywne zastosowanie wÅ›ród osób starszych. Różne metody wykonania mostów okreÅ›lono wspólnÄ… nazwÄ… SMK systemu mostów kompozytowych1. ZwieÅ„czeniem badaÅ„ byÅ‚a praca doktorska napisana w czerwcu 1999 roku przez Cezarego Turostowskiego pt. "Mosty kompozytowe konstrukcji wÅ‚asnej stosowane w odbudowie górnych bocznych siekaczy". Patronat nad pracÄ… objęła Prof.dr hab. Irena KarÅ‚owska. W roku 2003 zostaÅ‚y zorganizowane liczne cykliczne kursy2 dla zainteresowanych lekarzy, a także warsztaty w akademickich, ortodontycznych oÅ›rodkach dydaktycznych w caÅ‚ej Polsce.ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/System_most%C3%B3w_kompozytowych